Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


HAVSA BELEDİYESİ TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadrolara yapılacak mülakat sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

                Mülakatta adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

SINIFI

UNVAN

ALINACAK SAYI

EĞİTİM DURUMU

 

T.H.

 

EKONOMİST

 

1 ADET

 

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak

 

 

T.H.

 

TEKNİKER

 

1 ADET

 

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların inşaat bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak

 

 

 

 

 

ARANAN ŞARTLAR

1.       T.C. vatandaşı olmak.

2.       Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.

4.       Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.

5.       Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

6.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.

7.       Tekniker Kadrosu için başvuruda belirtilen eğitim durumu alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

1.       Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi (Aslı yada noter onaylı sureti yanında bulunacak)

2.       Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3.       Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu

4.       Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf

 

MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENECEK BELGELER

T.C. Vatandaşlık no’lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU SÜRESİ           : 14/02/2022 ile 16/02/2022 tarihleri arasında saat 08:30 ile 17:00 arası

BAŞVURU ŞEKLİ               : Havsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat yapılacaktır. (Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

MÜLAKAT TARİHİ           : 22/02/2022 Salı günü saat 10:00

MÜLAKAT YERİ                : Havsa Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

 

 

EKONOMİST KADROSU İÇİN MÜLAKAT KONULARI        

         - Mikro İktisat

                                                 - İktisat Tarihi

                                                 - Kamu İhale Kanunu

                                                 - Devlet Memurları Kanunu

                                                 - Belediye Kanunu

                                                 - Genel Kültür

 

TEKNİKER KADROSU İÇİN MÜLAKAT KONULARI              

         - Statik

                                                 - Meslek Resmi

                                                 - Yapı ve Bina Bilgisi

                                                 - Yapı Malzemeleri

                                                 - Kamu İhale Kanunu

                                                 - Devlet Memurları Kanunu

                                                 - Belediye Kanunu

                                                 - Genel Kültür

 

SINAV SONUÇLARI         : Sonuçlar www.havsa.bel.tr adresinden duyurulacaktır.